مثلث طلایی کسب و کار

کتاب «مثلث طلایی کســب وکار» چکیده ی تجربیات یک رهبر الهام بخش در دنیای کســب وکار جناب آقای برت مارتین اوهن مولر اســت. خوانــدن این کتاب به مدیران کسب وکار کمک خواهد کرد تا:

  • درک درست تری از الزامات خود رهبری داشته باشند!
  • راه خبره شدن در ارتباطات بدرستی بیایند!
  • پتانسیل های بالقوه خود را بالفعل کنند!
  • آتش اشتیاق سوزان خود را مشتعل کنند!

شرکت دیجیتال مارکتینگ آبدین با شرکت مثلث طلایی کسب و کار که یک شرکت بین المللی است، در زمینه طراحی سایت همکاری داشته است. 

خدمات

خدمات خواسته شده مشتری

طراحی سایت

طراحی سایت

نمونه کارهای مشتری

leadspeaking

طراحی سایت جدید مجله کهن

طراحی سایت جدید خبری مجله کهن

مشاهده پروژه