ایونت‌های کشور هلند و ایران برای VCW

درک کنید که چگونه منابع انسانی خود را قدرتمند کنید
این سمینار بین المللی با هدف ایجاد تأثیر در سازمان شما و کمک به شما در حل چالش های واقعی از طریق گردآوری بینش کسب و کار و دانشگاه در زمینه های HRM ، حل مسئله ، علوم اعصاب ، زیست شناسی تکاملی ، رهبری عصبی و ارتباطات عصبی.

شرکت دیجیتال مارکتینگ آبدین برای ایونت‌های کشور هلند و ایران  برای VCW یک طراحی سایت اختصاصی برای خبرگذاری از ایونت ها طراحی کرد. 

خدمات

خدمات خواسته شده مشتری

طراحی سایت

طراحی سایت

نمونه کارهای مشتری

طراحی وبسایت VCW با آبدین

طراحی سایت ایونت‌های کشور هلند و ایران برای VCW

طراحی سایت شرکتی خبر برای ایونت‌های کشور هلند و ایران برای VCW

مشاهده پروژه