پروژه آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد

درباره

پروژه آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد در ابتدا با مدیریت اینستاگرام توسط تیم آبدین شروع و سپس در خرداد ۱۳۹۹ با همان تیم آبدین برای طراحی سایت خود اقدام کرد. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد
خرداد ۱۳۹۹
طراحی سایت و مدیریت اینستاگرام
@elt.shahrzad

روی گوشی اسکرول کنید

درباره

پروژه آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد در ابتدا با مدیریت اینستاگرام توسط تیم آبدین شروع و سپس در خرداد ۱۳۹۹ با همان تیم آبدین برای طراحی سایت خود اقدام کرد. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد
خرداد ۱۳۹۹
طراحی سایت و مدیریت اینستاگرام
آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد

روی گوشی اسکرول کنید

درباره

پروژه آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد در ابتدا با مدیریت اینستاگرام توسط تیم آبدین شروع و سپس در خرداد ۱۳۹۹ با همان تیم آبدین برای طراحی سایت خود اقدام کرد. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد
خرداد ۱۳۹۹
طراحی سایت و مدیریت اینستاگرام
آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد

روی گوشی اسکرول کنید

نمونه کارهای مرتبط

وبسایت تصمیم فردا، آبدین

طراحی سایت تصمیم فردا

مشتری آژانس دیجیتال مارکتینگ آبدین با موضوع مدیریت زمان

موارد بیشتر...