اجرای کمپین دیجیتال

اجرای کمپین دیجیتال، ملزم به طراحی آن کمپین برای یک برند است. حال همانطور که در طراحی کمپین دیجیتال خواندید، پس از طراحی حال به مرحله اجرای آن کمپین برای برند و کسب و کار شما میرسیم. تیم ما پس از طراحی، لحظه به لحظه در کنار شماست و کمپین دیجیتالی که طبق نظر شما طراحی شده است را برای برند شما اجرا می کند. همچنین بعد از اجرای طرح، تیم آبدین پشتیبانی را نیز به عهده می‌گیرد. 

پروژه‌های اجرای کمپین دیجیتال

نمونه‌هایی از اجرای کمپین دیجیتال مختلف که توسط تیم آبدین اجرا شده است